×

Laagste prijs garantie | Snelle service door eigen spare parts voorraad | Wij staan elk jaar op de MOTORbeurs Utrecht.

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van DigiTrading / BesTrade, gevestigd en kantoorhoudende te Lent, ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland 56807627. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland.

Algemeen

1.    BesTrade (inclusief haar hieronder vallende Handelsnamen, waarvan DigiTrading de voornaamste is) is de gebruiker van deze Algemene voorwaarden en zal hierna ook als zodanig bedoeld worden.
2.    Onder ‘Afnemer’ wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie BesTrade  haar aanbiedingen richt, alsmede degene die aan BesTrade  aanbiedingen richt en degene die aan BesTrade  een opdracht verstrekt c.q. degene die met BesTrade  een overeenkomst aangaat en voorts tot die (rechts-)personen waarmee BesTrade  in enige rechtsbetrekking staat.
3.    Onder ‘zaak’ wordt verstaan al hetgeen, waaronder diensten, onderwerp is van de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BesTrade  (hierna: BesTrade) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Door een bestelling via www.digitrading.nl (online Dealershop), te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Bij het plaatsen van bestelling per fax of per e-mail, zult u zich schikken naar deze Algemene Voorwaarden en condities.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van BesTrade gelden ook ten behoeve van eventueel door BesTrade ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever vermelde gegevens van de WebShop, mailing of offerte.

2.2 De inhoud van de WebShop/Dealershop, mailings binden BesTrade niet tenzij uitdrukkelijk is aangegeven of wanneer dit in een specifieke offerte is aangegeven.

2.3 Alle prijsvermeldingen zijn in Euro’s, exclusief omzetbelasting, exclusief transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BesTrade.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door BesTrade bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als BesTrade zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar BesTrade behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft BesTrade het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door BesTrade, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BesTrade.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt af magazijn van BesTrade. De opgegeven levertijden kunnen niet beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De levertijd gaat in zodra de bestelling geplaatst is en het factuurbedrag ontvangen is tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Vanaf het moment dat de goederen voor aflevering gereed staan, zijn zij voor risico van de opdrachtgever.

4.3 BesTrade zal de goederen verzenden naar het door de opdrachtgever opgegeven factuur- of afleveradres.

4.4 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.  

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door BesTrade geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 BesTrade garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Reclames in het algemeen en klachten over de facturen en/of afleveringen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen schriftelijk aan BesTrade kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt BesTrade geacht haar verplichtingen te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de koper de zaken en facturen als juist erkent.

7.2 Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betaling op te schorten en/of inhoudingen erop te plegen.

7.3 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen voor zover het de functionaliteit van het product niet beïnvloed geen grond geven voor reclamering.

7.4 De koper dient in voorkomende gevallen BesTrade onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

7.5 Eventuele retournering van goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien deze in overleg zijn gedaan met BesTrade. Retourzendingen dienen altijd te geschieden in de originele verpakking en in de staat waarin de goederen door BesTrade zijn afgeleverd. Er geldt geen recht van retour van goederen tegen creditering indien dit niet specifiek vooraf is overeen gekomen met BesTrade.

7.6 Software waarvan de zegel is verbroken kan nimmer worden geretourneerd.

7.7 BesTrade is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook ontstaan. En kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade welke hoger is dan het factuurbedrag van de geleverde producten.  

7.8 BesTrade is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die BesTrade niet direct of slechts met extreme inspanning en/of kosten kon beïnvloeden, weersomstandigheden, werkstakingen bij de leverancier en / of fabrikanten en andere interne en externe calamiteiten.

7.9 BesTrade kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval benodigde Europese product certificering(en) ontbreken door nalatigheid of het vestrekken van foutieve informatie door de betreffende fabrikant.

Artikel 8. Garantie

8.1 BesTrade staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde goederen en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

8.2 Op de geleverde zaken wordt 12 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De garantietermijn gaat in op het moment van verzending door BesTrade. Op mogelijke uitgevoerde reparatie door BesTrade of derden wordt drie maanden garantie verleend.

8.3 Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde fouten, gebreken of onvolkomenheden, voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie, komen voor rekening van BesTrade. De goederen zullen door BesTrade worden gerepareerd, vervangen of gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de koper.

8.4 De garantie vervalt bij: - onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, - het aanbrengen van wijzigingen in hard- en software of het gebruik en/of toepassing waarvoor het artikel niet bedoeld is, - met software wordt bedoeld de installatie software welke is meegeleverd of geïnstalleerd op de goederen, - verwijdering en/of verbreken van de verzegeling van het product, - de garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een buiten komende oorzaak en / of aan BesTrade toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadigingen, blootstelling aan water, kortsluiting en extreme (bedrijfs) temperaturen.

8.5 Retourzending van defecten (RMA producten) dienen altijd vooraf via de website (digitrading.nl) van BesTrade  aangemeld te worden. Het retourneren van een product dient altijd begeleid te worden met het door BesTrade  (automatisch) toegekende RMA nummer en met afdoende beschermende verpakking om beschadiging te voorkomen.
 
Het RMA beleid van BesTrade is dat DOA’s geheel zullen worden vervangen voor nieuwe producten. Er is geen wettelijke bepaling of definitie vastgelegd aangaande DOA's. Dead on Arrival producten worden door BesTrade gedefinieerd als producten die geen LED activiteit tonen en de hardware van het product reageert totaal niet indien de aan-/uit knop wordt ingedrukt. In alle overige gevallen, retourneert Afnemer alleen de defecte unit (bijv. GPS unit, scalarider BT unit) zonder werkende accessoires en/of retailverpakking. Deze zullen niet door BesTrade worden vervangen.

8.6 De aangebrachte type- of identificatienummers of tekens die door BesTrade of diens leverancier zijn aangebracht op de goederen mogen nimmer verwijdert, gewijzigd of beschadigd worden. Mocht dit geschieden dan vervalt de garantie en aansprakelijkheid van BesTrade.

8.7 Voor niet defecte geretourneerde goederen zal een vergoeding in rekening worden gebracht van
€ 15,00 aan onderzoekskosten. De verzend kosten van BesTrade naar klant komen voor rekening van de klant.

8.8 End-of-life artikelen welke niet meer vervangen kunnen worden en aan het einde van de fabrieks garantie termijn zijn, worden tot een maximum van 20% van de originele aanschafwaarde vergoed.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 BesTrade is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en BesTrade, dan wel tussen BesTrade en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BesTrade.

Artikel 10. Diversen

10.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat BesTrade deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

10.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BesTrade in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door BesTrade vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

10.3 BesTrade mag bij de uitvoering en afhandeling van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

10.4 Onverminderd de overige aan BesTrade toekomende rechten, heeft BesTrade in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.